Σπύρος Λαπατσιώρας & Δημήτρης Σωτηρόπουλος: Το χρήμα στον Μαρξ: Από την ανάλυση της αξιακής μορφής στην κατανόηση του σύγχρονου καπιταλισμού

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de