Μετανάστευση

Pandemic diaries from Greece #6: Σχετικά με τις διακρίσεις και τους περιορισμούς μετακίνησης των προσφύγων

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de