[DE] Walter Baier, Αυστρία – Συντονιστής του transform!europe

Συζήτηση 1: Κυβέρνηση της Αριστεράς, μια δημοκρατική τομή: με ποιους και πώς;

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de