Μετανάστευση

"Ακομα λίγους μήνες", σενάριο/εικονογράφηση: Θανάσης Πέτρου

Δημιουργία βίντεο: Σοφία Γεωργοβασίλη

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de