11.10.2013

Βασίλης Κίλιας, Προϊστάμενος του Τμήματος Συστημάτων Υποστήριξης Ενεργειακού Σχεδιασμού στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Σύντομο βιογραφικό

Μέλος του ΚΑΠΕ από το 1996. Έκτοτε δουλεύει στην εκτίμηση του δυναμικού των ΑΠΕ και στην ανάπτυξη συστημάτων και μοντέλων ενημέρωσης για την ενέργεια.

 

 

 

 

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de