Αυτοδιοίκηση
27.09.2014

Τόνια Κατερίνη, Αλληλεγγύη για όλους

 

Θεματική ενότητα Ι: Κοινωνική πολιτική - αλληλεγγύη

"Οι δομές αλληλεγγύης και η σύνδεσή τους με την κοινωνία και τους δήμους"

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de