Αυτοδιοίκηση
28.09.2014

Κλεάνθης Βουλαλάς, δάσκαλος στο 132ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

 

Θεματική ενότητα ΙΙ: Δημοκρατία - Ισότητα - Διακρίσεις

"Ο ρόλος και η στήριξη των δήμων σε θέματα ένταξης και δημοκρατίας στα σχολεία"

Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de