Από 11
Νοέμβρη

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων στη γερμανική γλώσσα

Το ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ - Παράρτημα Ελλάδας επιθυμεί να συνάψει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής υπηρεσιών επιμέλειας κειμένων, στη γερμανική γλώσσα, μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Οι επιμελητές που ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο [email protected] για να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα και να υποβάλλουν την προσφορά τους στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο έως τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι:

- δεν θα λάβουμε υπόψη αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία αυτή.

Το Ίδρυμα θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους των οποίων η προσφορά έχει γίνει αποδεκτή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Παράρτημα Ελλάδας
Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα
Γραφείο Βρυξελλών
Ave. Michel-Ange 11
B-1000 Brussels, Belgium
www.rosalux.eu
Κεντρικά Γραφεία στο Βερολίνο
Franz-Mehring-Platz 1, DE-10243, Berlin
www.rosalux.de